• українська;
  • русский;
  • english;

MS Word (*.doc, *.docx)

книжкова

А4

від 3000 до 7000 слів, включно з таблицями, ілюстративним матеріалом і бібліографічним списком

Times New Roman

по 2 см з усіх боків

1,0

12 pt

1,0

по ширині сторінки

представлені двома мовами: українською (російською) та англійською; при перекладі використаних джерел англійською, використання транслітерації неприпустиме.

  • Таблиці, рисунки, графіки та формули повинні бути пронумеровані та подані після посилання на них у тексті (примітки розміщуються безпосередньо під таблицею/рисунком/графіком). Усі абревіатури повинні бути розшифрованими при першому згадуванні в тексті.
  • Формули мають бути створені в редакторі Equation Editor, змінні математичні величини у тексті відповідно до формул набираються курсивом.
  • Рисунки та графіки повинні бути розташовані по центру, обтікання зображення текстом не дозволяється.
  • Усі розмірності фізичних величин слід подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Між одиницями виміру, символами та цифрами, до яких вони належать, ставиться пробіл.

Виклад матеріалу в науковій статті повинен бути логічним і послідовним, слід чітко дотримуватись такої структури:

виключка по лівому краю

не більше 12 слів; подається українською (російською) та англійською мовами; виключка по центру, прописними літерами, напівжирним шрифтом

подаються українською (російською) та англійською мовами: виключка по центру. Ім’я, по батькові та прізвище прописуються повністю.
Обов’язково вказуються:

  • структурні підрозділи установи, в яких вони працюють;
  • повні офіційні назви та юридичні адреси установ авторів;
  • контактні електронні адреси.

подається українською (російською) та англійською мовами з ідентичним змістом (не менше 1800 знаків, включно з ключовими словами). Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів), структурованою (виклад матеріалу повинен бути логічним) та змістовною (розкривати основні результати досліджень, чітко формулювати актуальність, мету, завдання, методи аналізу проблеми, а також перспективи подальших досліджень). Анотація не повинна містити абревіатури, виноски та посилання. Переклад англійською мовою має бути професійним, без використання інтернет-перекладачів.

4–7 слів або словосполучень, які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не складаються із загальних слів.

Висвітлюється сучасний стан проблеми на вітчизняному та світовому рівнях, аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на наукові видання за останні 3–5 років. Обґрунтовується мета та завдання дослідження. Посилання на літературу необхідно подавати у квадратних дужках, указуючи порядковим числом на номер цитованої праці зі списку використаної літератури. В одному посиланні не слід наводити більше 3-ох джерел. Рекомендований обсяг – від 500 слів.

Цей розділ є факультативним і повинен містити результати досліджень науковців, що займались аналізом окремих аспектів досліджуваної теми. Кожне прізвище дослідника повинне супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаної літератури. Рекомендований обсяг – від 400 слів.

У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, прийомів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів у дослідженні. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження. Розділ «Матеріали та методи» є обов’язковим у структурі наукової роботи. Рекомендований обсяг – від 500 слів.

У розділі представляється основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково наводяться із результатами статистичної обробки даних. Джерела розміщуються під таблицями та рисунками. Слід уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень повинні бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність.

Обговорення повинно базуватися на інтерпретації результатів дослідження. До розгляду залучаються встановлені найважливіші наукові факти з урахуванням попередніх даних та аналізом, відповідно до літературних джерел про сучасний стан проблеми з посиланнями на праці аналогічного напряму досліджень, проведених в інших країнах.

Розділ «Результати досліджень та обговорення» повинен бути найбільшим за своїм об'ємом. Рекомендований обсяг – від 1500 слів.

Висновки повинні повно і конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті та назві статті, дослівне дублювання в анотації неприпустиме. Рекомендований обсяг – від 150 до 250 слів.

Розділ є факультативним, у якому висловлюється подяка окремим особам чи організаціям, за фінансовою (матеріальною) підтримкою яких дослідження стало можливим.

Подається у двох версіях: англійською та українською (російською) мовами. Список використаної літератури повинен представляти нові джерела (за останні 3 роки) та на 30 % складатися з наукових праць, які індексуються в базах даних Scopus і Web of Science. Слід уникати посилань на власні наукові праці (допускається не більше 10 % самоцитування). Небажано використовувати інтернет-публікації, окрім наукових (джерела мають бути доступними), тези доповідей, звіти, автореферати та дисертації. Список використаної літератури повинен складатися щонайменше з 15-ти джерел.

Приклади оформлення списку літератури українською (російською) мовою можна завантажити у форматі .docx.

Приклади оформлення списку літератури англійською мовою можна завантажити у форматі .docx.