Рецензування (експертна оцінка) рукописів наукових статей проводиться для забезпечення високого науково-теоретичного рівня журналу «Наукові горизонти» і відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.

 1. Журнал «Наукові горизонти» дотримується подвійного сліпого (анонімного) рецензування:
  • рецензент не знає персональних даних автора (авторів);
  • автор (автори) не знає персональних даних рецензента.
 2. Наукові статті, що надходять до редакції, проходять перевірку на відповідність вимогам, розміщеним у розділі Для авторів.
 3. Первинна експертиза наукової статті здійснюється головним редактором або його заступником. Матеріали, що надсилаються, мають відповідати профілю журналу.
 4. Статті надається реєстраційний код і видаляються з неї відомості про автора або авторів (відбувається кодування статті). Закодована стаття направляється електронною поштою:
  • члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок статті;
  • зовнішньому рецензентові.

  До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці з проблематики статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

 5. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або електронним підписом, зберігаються в редакції протягом 3-х років від дня виходу номера журналу, у якому розміщена рецензована стаття.
 6. Після експертної оцінки статті рецензент може:
  • рекомендувати статтю до опублікування;
  • рекомендувати статтю до опублікування після виправлення зазначених зауважень і побажань;
  • не рекомендувати статтю до опублікування.
 7. Рішення редколегії направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються разом із текстом рецензії без ідентифікації рецензентів. Виправлений варіант статті направляється на повторне рецензування. У разі повторного негативного результату рецензування, стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 8. Остаточне рішення щодо рекомендування статті до опублікування приймається на засіданні редакційної колегії з урахуванням отриманих рецензій і результатів перевірки рукописів на відсутність або наявність плагіату.
 9. У процесі рецензування наукових статей рецензенти висвітлюють такі питання:
  • відповідність змісту статті темі, заявленій у назві;
  • актуальність і новизну наукової проблеми, що розглянута у статті;
  • обґрунтування практичної значущості проведеного дослідження;
  • цінність для широкого кола читачів.
 10. Редакція журналу не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.