ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КООПЕРАТИВНИЙ ВЕКТОР

Анотація.
Еволюція інституціональної структури вітчизняної економіки відбувається в фарватері глобальних світових зрушень, агрегатором яких є інформація. Зазначене обумовлює динамічність та складність природи взаємодій контрагентів всіх сфер господарювання, особливо вразливою і, одночасно, стратегічно важливою – є аграрна. Метою дослідження є експлікація цифрової парадигми й ідентифікація та впровадження сучасних методів, заходів та напрямів цифрової трансформації агробізнесу в контексті підвищення конкурентного статусу сільськогосподарських товаровиробників й створення паритетних умов контрактації. Для досягнення мети було визначено основні тенденції світової інформатизації суспільства, в якому понад 60 % населення – користувачі мережі інтернет, а 89 % – споживачі послуг мобільних операторів. Ідентифіковано домінанти сучасної цифрової парадигми, яка синтезована із ієрархічно взаємопов’язаних категорій: енергія, цифра, оцифровування, діджиталізація, цифрова трансформація. Доведено, що процес діджиталізації є основою для чергового витка цифрової трансформації, який можливий у разі сприйняття нових технологій громадянами певного суспільства, тому що включає людський фактор і ґрунтується на культурних та поведінкових компонентах. Визначено місце і роль інноваційних бізнес-технологій та прийомів діджитал-маркетингу для аграрних підприємств. Крім того, проведено соціометричне дослідження рівня впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у практику господарювання аграріїв, яке засвідчило низький рівень їх інформаційних новацій середніх і малих підприємств. Відтак, обґрунтовано вектори діджиталізації учасників кооперативного маркетингу, а саме технічна діджиталізація, агрегація інструментів інтернету та маркетингу, колаборація бізнесу та управління цінністю. Аргументовано об’єднання сільськогосподарських товаровиробників на кооперативних засадах з метою акумулюванню капіталу та створення фінансової спроможності для впровадження інноваційних технологій, залучення фахівців з менеджменту і маркетингу, використання послуг консалтингових й аутсорсінгових агентств, активізації генеративної ролі кооперативу щодо позитивних зрушень у соціальній та екологічній площинах стратегії розвитку ОТГ. Подальші дослідження направлені на поглиблення наукового доробку в галузі цифрової трансформації маркетингу підприємств агробізнесу як вітчизняного, так і світового економічного простору.

Ключові слова: діджиталізація, цифрова трансформація, цифрова парадигма, кооперативний маркетинг, діджитал-маркетинг.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-42-51

Читати статтю