РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація.

Статтю присвячено актуальним питанням формування стратегії розвитку з використання ресурсного потенціалу, який забезпечує ефективну діяльність сільськогосподарських підприємств. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу рівня ресурсного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах України та Житомирській області, визначенні впливу ресурсного потенціалу на процес формування стратегії розвитку. Основним завданням було обґрунтування теоретичних положень щодо використання ресурсного потенціалу у процесі формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: економіко-статистичний, абстрактно-логічний, табличний, графічний. Вивчено та проаналізовано забезпеченість ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств України та Житомирської області, а саме такими видами ресурсів, як земельними, технічними, трудовими. З’ясовано, що рівень забезпеченості земельними ресурсами у досліджуваних підприємствах високий, що сприятиме покращенню їх господарської діяльності та збільшенню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. При проведенні аналізу забезпеченості технічними ресурсами виявлено значне скорочення основних видів техніки, високий рівень їх фізичного та морального зносу. Це, в свою чергу, призводить до збільшення навантаження на наявні сільськогосподарські машини та техніку, а також до невчасного виконання механізованих сільськогосподарських робіт. Аналізуючи стан забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами, встановлено, що середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих в сільському господарстві, зменшилася, що обумовлено зростанням міграційних процесів. Обґрунтовано вплив ресурсного потенціалу на процес формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, який полягає у досягненні стратегічних цілей підприємства, покращенню його господарської діяльності, зміцненню позицій на ринку, підвищенню конкурентоспроможності. Перспективами подальших досліджень може стати ефективність використання ресурсів, яка базується на дотриманні принципів співвідношення ресурсних складових.

Ключові слова: стратегія розвитку, формування стратегії, ресурси, принципи, ресурсний потенціал, ресурсне забезпечення, діяльність сільськогосподарських підприємств.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-52-59

Читати статтю