ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Анотація.

Стаття містить обґрунтування необхідності активізації процесів діджиталізації агробізнесу в Україні та характеристику альтернативних джерел їх фінансування. Метою дослідження стало встановлення тенденцій та обґрунтування джерел фінансування діджиталізації агробізнесу, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх використання. Поставлена мета обумовила вирішення наступних завдань: виявити та обґрунтувати можливі сфери застосування діджитал-технологій у практиці вітчизняного агробізнесу; встановити можливості та загрози поширення діджитал- технологій в аграрній сфері, а також сильні та слабкі сторони діджиталізації сільського господарства; окреслити ключові етапи механізму впровадження цифрових технологій в агробізнес; сформувати рекомендації щодо застосування альтернативних форм фінансування діджиталізації сільськогосподарських процесів. У ході дослідження було використано метод синтезу, абстрактно-логічний та порівняльний. Обґрунтовано визначальні переваги оцифровування – налагодження ефективної взаємодії як у межах підприємства, так і поза ними. Встановлено, що нині вітчизняні аграрії не використовують всі можливості оцифровування, через неготовність до кардинально нових підходів у господарюванні та обмеженість фінансових ресурсів для придбання і впровадження відповідних програм і техніки, що значно гальмує розвиток таких підприємств. Аргументовано, що одним із ключових етапів механізму впровадження цифрових технологій в агробізнесі є пошук джерел фінансування процесу діджиталізації. Виявлено, що у міжнародній практиці значного поширення набули специфічні форми фінансування новітніх технологій, такі як бізнес-інкубатори, кошти бізнес-ангелів, венчурний капітал, краудфандінг, облігаційне кредитування, мікрокредитування, громадське фінансування або різні форми державної підтримки. Сформовано пропозиції щодо поширення цих форм у межах сільських територій для забезпечення фінансування не лише економічних проєктів, а й соціальних та екологічних заходів.

Ключові слова: діджиталізація, оцифровування, інформаційні технології, сільське господарство, агробізнес.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-26-32

Читати статтю