ЗАПАСИ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Анотація.

Запаси є основою матеріальної бази суб’єктів господарювання. Ефективне управління їх рівнем у сучасних умовах господарювання можливе лише за умови організації формування оптимальної інформаційної бази на основі систем обліку і контролю з метою задоволення інформаційних потреб користувачів. Дослідження інформаційних запитів системи управління дає можливість виокремити напрямки удосконалення завдань, що ставляться перед системами обліку і контролю запасів. Зокрема, доцільним є переорієнтація вищезгаданих систем на потреби управління з метою досягнення оптимального рівня ефективності використання запасів. Визначено, що номенклатурний склад запасів прямо пропорційно залежить від галузевих особливостей підприємств. В зв’язку з цим доведена необхідність ведення трьох рахунків (субрахунків), які будуть давати змогу відокремити інформацію про запаси на складах, передані в споживання та безпосередньо про готову продукцію. Незалежно від того, чи підприємство займається виробництвом продукції, чи займається перепродажем продукції доцільною є організація точної системи обліку із використання сучасних методів автоматизації облікових процесів. Це дасть змогу забезпечувати правильність збереження запасів у заданій формі, якості та кількості. В ході контролю запасів підприємства можуть використовувати одну із двох типів систем для ведення точних інвентаризацій – перманентну або традиційну, так звану періодичну систему. Використання перманентної інвентаризації є затратним її видом. Запровадження модифікованого виду перманентної інвентаризації забезпечить формування детальних інвентаризаційних записів про наявність та рух запасів у натуральних показниках, що дасть можливість одержати інформацію про рівень запасів в будь-який момент часу поза межами системи обліку

Ключові слова: запаси, контроль, оцінка, облік, товари, перманентна інвентаризація, постійна інвентаризація