м. Київ «__»_____________ 202_р.


1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ЖИТ НГ» (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) послуг із додрукарської підготовки статті (надалі – Замовник).

1.3. Поточна версія Договору доступна за адресою: https://sciencehorizon.com.ua/uk/publication-terms

2. Предмет Договору

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг із редагування, додрукарської підготовки, електронної верстки, розміщення на веб-сайті журналу та архівування наукових та/або інших текстів Замовнику.

2.2. Користувач своїм акцептом погоджується з умовами Договору, умовами конфіденційності та своїм акцептом підтверджує безумовну згоду на їхнє дотримання.

3. Умови надання послуг

3.1. На підставі отриманого листа-заяви з рукописом наукового та/або іншого тексту від автора (Замовника) на платній основі приймає до редагування тексти призначені для публікації в друкованому засобі масової інформації.

3.2. Автор (Замовник), який звертається в редакцію з метою редагування своїх наукових та/або інших текстів зобов’язаний:

• Передати редакції свій рукопис шляхом надсилання на офіційну електронну пошту редакції.

• На підставі підтвердження позитивної рецензії та надісланого редакцією рахунку на оплату послуг з редагування, додрукарської підготовки, електронної верстки, розміщення на веб-сайті журналу та архівування наукових та/або інших текстів оплатити вартість послуг протягом 3 календарних днів з моменту отримання рахунку на оплату послуг.

• На запит редакції автор (Замовник) зобов’язаний надавати інформацію та здійснювати будь-які дії, необхідні і достатні з точки зору редакції для виконання замовлення.

3.3. Редакція зобов’язується надати послуги протягом 3 місяців з моменту акцепту умов договору та оплати замовником послуг згідно з Договором. У виняткових випадках термін виконання умов договору може бути обумовлено з автором (Замовником) індивідуально.

3.4. Послуги вважаються наданими, а умови Договору виконаними в момент затвердження головним редактором макету-оригіналу випуску, в якому підлягає публікації науковий та/або інший текст Замовника.

4. Ціна послуг та умови оплати. Акцепт Договору

4.1. Ціна на послуги визначається Виконавцем самостійно, та вказується в рахунку-фактурі.

4.2. Надання послуг здійснюється на умові 100 % попередньої оплати.

4.3. Послуги оплачуються протягом 3 календарних днів з моменту отримання рахунку на оплату послуг.

4.4. Оплата за Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому рахунку-фактурі.

4.5. Замовник здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг, або здійснення першої відправки наукових та/або інших текстів.

5. Строк дії Договору

5.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://sciencehorizon.com.ua/uk/publication-terms і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

5.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3. За згодою сторін Договір може бути достроково розірваний.

5.4. Оферта не є безвідзивною, редакція має право відмовити в наданні послуг особам, які не погоджуються з умовами Договору.

6. Персональні дані

6.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їхніх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

7. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути щодо виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між його Сторонами.

7.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.Реквізити:


ТОВ «УКР ЖИТ НГ»

02132, м. Київ, вул. Зарічна 3А, кв. 20.

код ЄДРПОУ 43659451

п /р UA533052990000026008000104611

код банку 305299

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Директор:


______________Світлана ПАСТУХ